Tværfaglige potentiale

Eleverne der starter på Villa Musica adskiller sig ikke fra andre unge, hvad angår interessen for at lytte til musik, samt i deres identifikationen med alle de kulturelle pejlemærker som omgiver den populærer musikkultur. For mange af vores elever bliver denne interesse begyndelsen til at beskæftige sig med musik på en ny måde, samt en ny indsigt i egne potentialer og udtrykevne

Som udgangspunkt kan det være svært for nogle af vores elever at tage del i det musikalske samvær, når de starter på Villa Musica. Modstanden hænger ofte sammen med en misforstået opfattelse af musikalitet. Måske betragter man sig selv som umusikalsk. Vi mener at alle fødes med et musisk potentiale, og er optaget af det fællesskab som opstår i det musikalske samvær. Det er i samspillet i og omkring musikken at musikaliteten opstå

Vi taler ofte om, hvor mange forskellige processer, sociale, læringsmæssige og psykologiske, der kan være i spil i det musikalske samvær. Derfor er musikken et vigtigt redskab i forhold til Villa Musicas målsætning om at skabe en ramme, hvor eleverne har mulighed for at udvikle si

Vi forsøger løbende at finde dén musikalske nerve, som er til stede i huset. Interessen for musik veksler i takt med gruppen af elever. Med de yngste elever laver vi eksempelvis musiklege og improvisationsøvelser. For andre falder interessen på specifikke instrumenter, trommer, bas, keyboard, guitar. Nogle forsøger måske at indgå i sammenspilssituationer. Nogle elever ønsker at bruge stemmen, synge, rappe og producerer tekst. Nogle arbejder med musikken via computerprogrammer, optager og producerer lyd; og andre kaster sig over scratch musikken. Der bliver både lavet individuelle og fælles musikproduktioner i løbet af skoleåre

Musik og relationsarbejde

Flere af vores elever har brug for nye erfaringer med relationer til andre mennesker. Det arbejde foregår i alle hverdagens faser i kontakten mellem eleverne indbyrdes og i kontakten til de voksne på skolen. Men samværet omkring musikken er et dynamisk felt at arbejde med relationer i. Oplevelsen af samhørighed og værdi styrkes i fællesskabet omkring musikken. Det er et samvær med og uden ord og et samvær, hvor eleven får mulighed for at vise noget som har betydning for ham eller hende. Det er samtidigt et felt, hvor oplevelsen af et fælles tredie kan etableres.

En genvej til følelserne

For mange af vores elever kan det være svært at sætte ord på alle de tanker som rører sig inden i. Men at tale om de følelser som er til stede i musikken er mindre farligt og kan være en genvej til at sætte ord på egne følelser. Flere af vores elever arbejder med tekstskrivning, enten til sange eller rap tekster, og her igennem ligger en mulighed for at arbejde med svære temaer, bekymringer, glæder, ønsker for fremtiden eller bare sætte fokus på nye historier om sig selv.

Musik er status

Vi lever i et samfund, hvor det at kunne orientere sig musikalsk, at mestre et instrument eller have en solid viden inden for et musik område, giver prestige og afføder respekt hos omverdenen. Eleverne på Villa Musica styrker deres selvværd gennem det musikalske fællesskab. Musikken bliver for nogle af vores elever en betydningsfuld identifikationsfaktor og kan være afgørende for, hvordan eleverne senere hen integreres i samfundet og det sociale liv.

Musik og æstetik

I arbejdet med musikken giver vi eleverne mulighed for at erkende verden på en anderledes måde. Musik er et abstrakt sprog, der også taler direkte til kroppen og sanserne. Musikken kan sætte rationaliteten ud af spil og give kroppen en god oplevelse. Det er en vigtig erfaring at musikken kan ‘hjælpe’ os i retning af en bestemt følelse. Musikken kan eksempelvis spejle os i at savne, at føle glæde eller måske give os lyst til bevægelse.

Musik og sprogliggørelse af nye historier

Arbejdet med musik er en mulighed for at sætte ord på nye ressourcer og nye historier om vores elever. I fællesskabet omkring musikken kan man føle sig værdifuld og nødvendig. Her taler man højt om de nye ting man kan og de fælles resultater som opnås. Tekstskrivningen er et godt udgangspunkt for den nære samtale. Der bliver ofte lavet personlige tekster, der sætter ord på centrale tanker i elevernes liv. Der sker noget når tanker kommer på tekst og sprogliggøres. Det bliver til fælles viden og gjort levende.

Dokumentation og procesbevidsthed

Som dokumentation for elevernes resultater og udvikling forsøger vi halvårligt at producere en cd, der præsenterer det som eleverne har arbejdet med henover året. Produktet er et værdifuldt pejlemærke for eleverne og deres familier. Det musikalske produkt og de tekster som skrives bliver et billede man kan vende tilbage til senere i livet, og netop procesbevidstheden er væsentlig, så eleven, samt alle som er involverede i elevens liv, får øje på den udvikling som har fundet sted. Med samme bagtanke er computeren et centralt redskab i vores musikalske arbejde. Vi laver hyppige studieoptagelser, ligesom en del elever producerer musik direkte via computer. Således sikrer vi en kontinuerlig dokumentation og italesættelse af de gode historier, små som store…..

Det sociale felt

Musikfællesskabet er som alle andre kreative fælleskaber et rum, hvor elevernes sociale kompetencer sættes på prøve. Når vores sammenspilssituationer lykkes, oplever vores elever både at være afhængig af fællesskabet og være nødvendig i fællesskabet. De erfaringer forsøger vi at bringe med ind i skoledagens andre fællesskaber.

Musik og andre faglige kompetencer

I overensstemmelse med Villa Musicas helhedstænkning er vi opmærksomme på, hvilke andre faglige felter, der kan arbejdes med gennem musikken. Flere af Villa Musicas elever har mange negative skoleoplevelser med sig i bagagen og kan have behov for at der kommer en ny og positiv indgangsvinkel til deres undervisning. En række af danskfaget målsætninger, kan der arbejdes med gennem musikken. Ud over det tekstmæssige (skrive/læse) giver musikken anledning til gode samfundsrelaterede snakke, samt fokus på tekstanalyse, form og indhold. Flere elever er interesseret i rap musik og laver deres egne rap numre. Herigennem arbejdes i en inspirerende praksis med sproglige kompetencer. Villa Musica har også flersprogede elever, der i særdelshed profiterer af dette arbejde. Endelig giver musikken anledning til at arbejde med vedholdenhed, koncentration og fordybelse.