Vores primære opgave

Villa Musicas målgruppe er drenge og piger mellem 7 og 14 år med psykiske, sociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Eleverne på Villa Musica er alle henvist fra deres respektive socialforvaltninger, og enkelte henvises direkte fra en børnepsykiatrisk afdeling. Majoriteten af vores elever kan ved skolestart på Villa Musica beskrives som angstfyldte, med et lavt selvværd og med tilknytningsforstyrrelser.

I overenskomsten mellem Hillerød Kommune og Villa Musica er vores overordnede formål beskrevet således:

“..at drive socialpædagogiske, undervisnings- og dagbehandlingsforanstaltninger for børn og unge med sociale, adfærds- og skolemæssige vanskeligheder.”

Når en elev henvises til Villa Musica er det vores primære opgave at skabe en ramme, hvori eleven har mulighed for at udvikle sig hensigtsmæssig både psykisk, socialt og fagligt. En sådan ramme skabes optimalt, når der er et tydeligt samspil mellem skolearbejdetbehandlingsarbejdet og familiearbejdet.

Villa Musica ønsker at skabe et miljø, der opleves tryghedsskabende og omsorgsfuldt både i forhold til den menneskelige kontakt og de fysiske rammer. Vi skal tilbyde et miljø, hvori eleven har mulighed for at udvikle sine sociale kompetencer, samt at danne og bevare relationer for derved at skabe et grundlag for, at kunne udvikle sin tilknytningsevne.

Det er Villa Musicas ansvar at skabe muligheder for at samtaler mellem skole, elev og familie kan finde sted. Samtalerne kan have varierende art, alt efter aftale mellem familien og skolen. Det kan eksempelvis foregå som månedlige samtaler omkring elevens trivsel, forældrestøttende samtaler, eller terapeutiske forløb. Villa Musica skal søge viden omkring elevens barndom og familiens historie og således forsøge at forstå, hvilke præmisser det enkelte barn eller den enkelte familie agerer ud fra. Samtidigt skal vi tilbyde eleven mulighed for forandring ved at etablere nye oplevelser og udfordringer samt italesætte de nye historier, som kan medvirke til at eleven kan styrke sit selvværd og nuancere sit selvbillede.

Vores sprogbrug er med til at skabe virkeligheder og hinandens identiteter. Vi skal have et særligt fokus på hverdagens kommunikation i huset, ligesom vi skal være opmærksomme på sprogets betydning og ordenes prioritering i skolens skriftlige materiale om eleverne.

Villa Musica skal tilbyde undervisning i henhold til folkeskoleloven og dens cirkulære om specialundervisning. Villa Musica udarbejder individuelle, halvårlige undervisningsplaner. Det er Villa Musicas ansvar at etablere en tryg og optimal ramme for den enkelte elevs faglige arbejde.

Både familie, skole og elev har et ansvar i forhold til elevens faglige udvikling. Villa Musica skaber en ramme, hvorigennem familie, skole og elev i fællesskab kan sætte realistiske, håndterbare faglige mål, der jævnligt evalueres og revurderes.